Słowo

ενετειλατο

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 215 razy w 213 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 205 razy w 203 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady