Słowo

ενι

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 116 razy w 97 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 90 razy w 73 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady