Słowo

εξελθων

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 37 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady