Słowo

εξουσια

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 39 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady