Słowo

επεσκεψατο

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 26 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady