Słowo

ερημος

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 31 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady