Słowo

εσπερας

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 89 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 88 razy w 82 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady