Słowo

εστη

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 98 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 87 razy w 81 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady