Słowo

εσω

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 19 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady