Słowo

ετελευτησεν

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 21 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady