Słowo

ετερω

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady