Słowo

ευλογημενος

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 27 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady