Słowo

ευλογησεν

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 67 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 55 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady