Słowo

ευλογητος

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 51 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 44 razy w 41 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady