Słowo

ζωντα

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 24 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady