Słowo

ημερων

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 199 razy w 193 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 177 razy w 171 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady