Słowo

θλιψεως

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 56 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 47 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady