Słowo

θυγατερ

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 37 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady