Słowo

θυμιαματων

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 10 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady