Słowo

θυρας

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 99 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 91 razy w 87 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady