Słowo

θυσιας

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 89 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 81 razy w 75 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady