Słowo

ιδοντες

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 59 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady