Słowo

ιερευσιν

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 36 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady