Słowo

ιουδαιας

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 51 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady