Słowo

ιπποις

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 17 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady