Słowo

ισχυι

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 68 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 66 razy w 64 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady