Słowo

ισχυος

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 54 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 47 razy w 47 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady