Słowo

καθαρον

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 37 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady