Słowo

καιρον

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 67 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady