Słowo

καιρου

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 36 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady