Słowo

κακα

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 154 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 148 razy w 144 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady