Słowo

κακου

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady