Słowo

καλως

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 57 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady