Słowo

καρδια

(1 - 20) z 53

znaleziono łącznie 450 razy w 416 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 53 wersetach, w Septuagincie 394 razy w 363 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady