Słowo

καρπον

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 87 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 52 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady