Słowo

καρπου

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 19 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady