Słowo

κληρονομιαν

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 78 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 71 razy w 68 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady