Słowo

κοιτην

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady