Słowo

κριμα

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 120 razy w 118 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 98 razy w 96 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady