Słowo

κριματι

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 12 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady