Słowo

κριματος

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady