Słowo

κρισις

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 41 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady