Słowo

λαβοντες

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 28 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady