Słowo

λαλειν

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 36 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady