Słowo

λαλησαι

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 75 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady