Słowo

λαλω

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 22 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady