Słowo

λεγοντες

(1 - 20) z 154

znaleziono łącznie 365 razy w 360 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 154 razy w 154 wersetach, w Septuagincie 211 razy w 206 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady