Słowo

λεγοντος

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 28 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady