Słowo

λεγων

(1 - 20) z 188

znaleziono łącznie 929 razy w 902 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 188 razy w 188 wersetach, w Septuagincie 741 razy w 714 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady