Słowo

λοιδοριας

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 5 razy w 5 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady